• Stichting Markland College

Stichting Markland College

Stichting Markland College bestaat uit twee zelfstandige scholen: het Markland College Oudenbosch (gymnasium, atheneum, havo, mavo, gemengde leerweg en de vmbo beroepsgerichte leerwegen kader en basis) en het Markland College Zevenbergen (gymnasium, atheneum, havo en mavo).

Beide scholen worden aangestuurd door het College van Bestuur. Elke school heeft een eigen directie. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat deze met reflectie en/of advies terzijde.
De Raad van Toezicht bestaat uit mw. A.P.E. Baart MBA (voorzitter), mw. D.C.M. Rubbens, mw. J.M.C. Wijtvliet-Janssens RA en dhr. drs. A.P.H. van Loon. 
> Nevenfuncties voorzitter en leden Raad van Toezicht 

College van Bestuur (CvB)
Het College van Bestuur houdt zich bezig met beleidszaken op hoofdlijnen plus de evaluatie van uitvoering daarvan.  Voorzitter College van Bestuur:
mw. drs. D. van Kelle.
> Nevenfuncties Voorzitter College van Bestuur, mw. drs. D. van Kelle

GMR                                                                                                                                               De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College, bestaande uit medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen van het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen, houdt zich bezig met de centrale kaders voor het beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden.

Medezeggenschapsraad
De MR, waarin personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen zitting hebben, geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben, denken mee over het schoolplan, het schoolfonds, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties.
De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij schoolbestuur en directie.

Centrale ondersteuning
De medewerkers werkzaam bij de afdeling centrale ondersteuning werken voor de stichting en beide scholen. In de huidige situatie zijn binnen de Stichting Markland College de volgende portefeuilles centraal belegd: Personeel en organisatie, Financiën en control, Informatisering en automatisering, PR en communicatie, Kwaliteitszorg, Inkoop en Facilitaire zaken

Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding. Hij is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het organisatorische, pedagogische en onderwijskundig beleid. Hij doet dit in overleg met het CvB en binnen de door het CvB vastgestelde beleidskaders.
De directeur van het Markland College Oudenbosch is dhr. A.F.J. Tromp.
De directeur van het Markland College Zevenbergen is dhr. R.F.J.M. Rovers MEM.

Teamleider
De teamleider is, onder verantwoordelijkheid van de directeur, belast met de pedagogische en onderwijskundige leiding van één of meer teams en leerjaren van een onderwijssoort. Hij/zij maakt deel uit van de directie en geeft leiding aan een team van docenten.

Teamleiders Markland College Oudenbosch schooljaar 2016-2017:  
dhr. J.F.M. Vervaart, teamleider onderbouw vwo en havo 
dhr. R.S.J. Voorbraak MEd, teamleider bovenbouw vwo en havo
dhr. A.J.M. van Loon, teamleider mavo
dhr. J.W.C. de Pijper, teamleider beroepsgerichte leerwegen 

Teamleiders Markland College Zevenbergen schooljaar 2016-2017:
dhr. H.G.P Verschuren MEd, teamleider mavo 
dhr. L.C. van der Wulp, teamleider havo
dhr. E.J. Pegels MSc, teamleider vwo 

Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De begeleiding van de mentor richt zich op zowel de leerprestaties als het welbevinden van de leerling.

Zorgcoördinator
Wanneer in de zorg voor de leerling twee of meer hulpverleners betrokken zijn, ligt de regie bij de zorgcoördinator. Hij/zij wordt automatisch aangewezen door het signaleringssysteem op basis van vooraf afgesproken toewijzingsregels.
Zorgcoördinator Markland College Oudenbosch: mw. drs. H.J.M. Berkelmans.
Zorgcoördinator Markland College Zevenbergen: mw. J. Verbaten MSc.

> Telefoonlijst organisatie