• Stichting Markland College
  • Stichting Markland College
  • Stichting Markland College

Stichting Markland College

Stichting Markland College bestaat uit twee zelfstandige scholen.

Het Markland Oudenbosch (gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo beroepsgerichte leerwegen kader en basis) en het Markland Zevenbergen (vwo, havo en mavo).

Beide scholen worden aangestuurd door het College van Bestuur (CvB). Elke school heeft een eigen directie. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur.

Rector
De rector is belast met de dagelijkse leiding. Hij is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het organisatorische, pedagogische en onderwijskundige beleid. Hij doet dit in overleg met het CvB en binnen de door het CvB vastgestelde beleidskaders.

Rector van het Markland Oudenbosch: Dhr. M.T.H.M. Maas
Rector van het Markland Zevenbergen: Mevr. drs. M. van Halem MEM

Conrector
Naast de rector is er op beide scholen een conrector bedrijfsvoering.

Conrector van het Markland Oudenbosch: Mevr. A. van Rens
Conrector van het Markland Zevenbergen: Dhr. P.H.L. van Meer

Teamleider
De teamleider is, onder verantwoordelijkheid van de rector, belast met de pedagogische en onderwijskundige leiding van één of meer teams en leerjaren van een onderwijssoort. Hij/zij maakt deel uit van de directie en geeft leiding aan een team van docenten.

Teamleiders Markland Oudenbosch
Dhr. J.F.M. Vervaart, teamleider personele en professionele ontwikkeling
Dhr. R.W.A. Vergouwen MEd, teamleider havo
Mevr. A.C. Bogers, teamleider vwo
Mevr. J.S.A. van Leijden, teamleider mavo
Dhr. P. Rommens, teamleider (trainee)
Mevr. A.P. Lippens, teamleider beroepsgerichte leerwegen kader en basis.
Dhr. A.J.M. van Loon, teamleider organisatie en planning

Teamleiders Markland Zevenbergen
Mevr. E. de Jong, teamleider vwo
Dhr. L.C. van der Wulp, teamleider havo
Mevr. S. Egelmeer, teamleider klas 1 en 2 havo/ vwo
Dhr. A.J.M.A.C. Lazaroms, teamleider mavo

Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De begeleiding van de mentor richt zich op zowel de leerprestaties als het welbevinden van de leerling.

Ondersteuningsteam
Wanneer in de ondersteuning voor de leerling twee of meer hulpverleners betrokken zijn, ligt de regie bij het ondersteuningsteam. Zij worden automatisch aangewezen door het signaleringssysteem op basis van vooraf afgesproken toewijzingsregels.

Het ondersteuningsteam van Stichting Markland College bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit:

Markland Zevenbergen
Mw. L. Mulders
Mw. drs. I. Berkelmans
Mw. J. van Vugt-de Jong

Markland Oudenbosch
Mw. L. Mulders
Mw. drs. I. Berkelmans
Mw. J. Verbaten
Mw. T. van Beek

Centrale ondersteuning
De medewerkers werkzaam bij de afdeling centrale ondersteuning werken voor de stichting en beide scholen. In de huidige situatie zijn binnen de Stichting Markland College de volgende portefeuilles centraal belegd: Personeel en organisatie, financiën en control, informatisering en automatisering, pr en communicatie, kwaliteitszorg, privacy, inkoop, huisvesting en facilitaire zaken.

GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College, bestaande uit medewerkers, ouders/ verzorgers en leerlingen van het Markland Oudenbosch en het Markland Zevenbergen, houdt zich bezig met de centrale kaders voor het beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders/ verzorgers en leerlingen zitting hebben, geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben, denkt mee over het schoolplan, het schoolfonds, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties. De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij schoolbestuur en directie.